Materials and Technology 53 (2019) 1

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Microstructure and mechanical properties of Stellite 6 alloy powders incorporated with Ti/B4C using plasma-arc-surfacing processes
Mikrostruktura in mehanske lastnosti prahov iz zlitine Stellite 6 z dodatkom Ti/B4C za oplaščenje s plazemskim naprševanjem
Z. -Y. Zhu, C. Ouyang, J. -H. Chen, Y. -X. Qiao

Effect of PCGTAW on the Inconel 690 alloy with respect to microsegregation attainment in comparison with the base metal processed with autogenous welding
Vpliv avtogenega varjenja s postopkom PCGTAW na zlitino Inconel 690 glede na obseg mikrosegregacij v primerjavi s konvencionalnim avtogenim varjenjem s postopkom GTAW
S. Sivalingam, G. Sureshkannan

Mechanical relationships between the fiber-lamination methods and the structural functions of Oryctes rhinoceros horns
Mehanske povezave med metodami laminacije vlaken in strukturnimi funkcijami rožička hrošča nosorožca
C. Zhao, S. Du, J. Chen, W. Tuo, M. Xu

Using Manova to investigate the machining performance of Al2O3 + TiC insert during the turning of AISI 4140
Uporaba metode Manova za oceno učinkovitosti rezalnih ploščic iz Al2O3 + TiC med struženjem jekla AISI 4140
P. Paengchit, C. Saikaew

Evaluation of the surfactant leaching from alkali-activated slag-based composites using surface-tension measurements
Uporaba meritev površinske napetosti za oceno izluževanja površinsko aktivne snovi iz kompozitov na osnovi alkalno aktivirane žlindre
V. Bílek Jr. , L. Kalina, E. Bartoníčková, J. Pořízka

Influence of the specific area of quartz sand on the character of an autoclaved calcium silicate composite
Vpliv specifične površine kvarčnega peska na karakter kalcij-silikatnega kompozita, izdelanega v avtoklavu
J. Húšťavová, V. Černý, R. Drochytka

Study of the microstructures and mechanical properties of aluminium hybrid composites with SiC and Al2O3
Študija mikrostruktur in mehanskih lastnosti aluminijevih hibridnih kompozitov s SiC in Al2O3
P. Pugalenthi, M. Jayaraman, V. Subburam

Variations in the properties of copper-alumina nanocomposites synthesized by mechanical alloying
Variiranje lastnosti baker-aluminijevih oksidnih kompozitov, sintetiziranih z mehanskim legiranjem
L. N. Rajeshkumar, K. S. Amirthagadeswaran

Hot-deformation behaviour and flow-stress prediction of the TC4 alloy considering strain
Obnašanje zlitine TC4 med vročo deformacijo in napoved napetosti tečenja glede na stopnjo deformacije
F. Han, Y. Wang, R. Chen, Q. Gao, Y. Wang, D. Wang

Application of a thermoplastic polyurethane/polylactic acid composite filament for 3D-printed personalized orthosis
Uporaba vlaken kompozitov iz termoplastičnega poliuretana in polilaktične kisline za 3D-tiskanje opornic, prilagojenih osebnim potrebam
Y. Tao, J. Shao, P. Li, S. Q. Shi

Histological picture of the wear particles and the biological response in periprosthetic tissue
Histološka slika obrabnih delcev in biološki odgovor v periprotetičnem tkivu
A. Cör

Stress-corrosion-cracking assessment of X52 pipeline steel exposed to mexican soils
Ocena pokanja zaradi napetostne korozije na cevovodu iz jekla X52, izpostavljenemu mehiški prsti
C. R. Lizárraga, T. Pérez, R. Galván-Martinez, L. M. Quej-Aké, A. Contreras

Fabrication and characterization of nanoclay-reinforced thermoplastic composite films
Izdelava in karakterizacija nanogline, ojačane s termoplastičnimi kompozitnimi filmi
S. Çelik Erbaş, S. B. Baştürk

A novel method for statistical pattern recognition using the network theory and a new hybrid system of machine learning
Nova metoda za razpoznavanje statističnih vzorcev z uporabo teorije omrežij in nov hibridni sistem strojnega učenja
M. Babič, D. Prsić, Z. Jurković, B. Lajos, S. Ipšič-Martinčić, L. Lhotská, L. Ocampo

Operational process simulation and optimization of a continuous-discharge system in a backfilling system
Operacijska procesna simulacija in optimizacija kontinuirnega sistema praznjenja v sistemu za polnjenje silosov
W. Ren, S. Wang, R. Gao, D. Qiao

Research on the microstructure of a Ti6Al4V-AA1050 explosive-welded bimetallic joint
Raziskava mikrostruktur eksplozivno varjenih bimetalnih spojev Ti6Al4V-AA1050
R. Kosturek, M. Wachowski, L. Śnieżek, A. Kruk, J. Torzewski, K. Grzelak, J. Mierzyński

A modified method of von Mises stress-based MWCM for fatigue-life prediction under fully-reversed axial-torsion proportional loads
Modificirana metoda za napoved dobe trajanja na osnovi von Misesove napetosti-metode MWCM v pogojih popolnih reverzibilnih osno-zvojnih proporcionalnih obremenitev
B. Liu, X. Yan

Corrosion behavior of low-alloy steel used for flexible pipes exposed to a seawater environment
Korozija malo legiranega jekla za fleksibilne cevi, izpostavljene morski vodi
Z. Liu, X. Gao, L. Du, J. Li, X. Wang, X. Zhou

Experimental analysis of dental-implant load transfer in polymethyl-methacrylate blocks
Eksperimentalna analiza prenosa obremenitve z zobnih vsadkov na polimetil-metakrilatne bloke
D. Sarac, N. Mitrovic, I. Tanasic, Z. Miskovic, L. Tihacek-Sojic

Production of cast porous metal
Izdelava poroznih kovinskih ulitkov
F. Radkovský, V. Merta

Noise in Auger electron spectra: a signal-processing view
Šum v Augerjevih elektronskih spektrih – pogled z vidika obdelave signalov
I. Belič, B. Poniku, M. Jenko

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates