Materials and Technology 52 (2018) 5

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Nucleation and growth of eutectic carbides in AISI D2 tool steel modified by rare earth elements: experimental and modelling approaches
Nukleacija in rast evtektičnih karbidov v orodnem jeklu tipa AISI D2, modificiranem z elementi redkih zemelj: eksperimentalni in modelski pristopi
K. Zelič, M. Godec

Determination of mechanical and functional properties by continuous vertical cast NiTi rod
Določitev mehanskih in funkcionalnih lastnosti vertikalno kontinuirno lite NiTi palice
A. Stambolić, M. Jenko, A. Kocijan, B. Žužek, D. Drobne, R. Rudolf

Effect of copper element on hot behavior of 304L stainless steel
Vpliv bakra na obnašanje nerjavnega jekla 304L med vročo deformacijo
J. Li, G. Zhao, L. Ma, H. Chen, H. Li, W. Zhang

Thickness determination of corrosion layers on iron using XPS depth profiling
Določevanje debeline korozijskih plasti na železu z uporabo XPS globinskega profiliranja
L. Kalina, V. Bílek Jr., M. Bušo, J. Koplík, J. Másilko

Economic and ecological assessment of packaging waste in Slovenia
Ekonomska in ekološka upravičenost ravnanja z odpadno embalažo v Sloveniji
M. Krzyk, D. Drev

Microstructure and property evolution of the 1538MV non-quenched and tempered steel for a crankshaft during the forging process
Razvoj mikrostrukture in lastnosti ročične gredi iz nekaljenega in poboljšanega jekla 1538MV med kovanjem
Y. Yong, L. Zhou, D. Fu, P. Jiang, X. Ren

Synthesis of cobalt-alloyed ZnS quantum dots and investigation of their characteristics
Sinteza s kobaltom legiranih ZnS kvantnih pik in raziskava njihovih značilnosti
S. Horoz

Modeling and experimental analysis of Al2219/n-TiC/Gr powder-based process parameters using desirability approach and genetic algorithm
Modeliranje in eksperimentalna analiza Al2219/n-TiC/Gr prahu na osnovi procesnih parametrov, uporabe pristopa zaželjenosti in genetskih algoritmov
P. Jeevanantham, K. Kumaresan, Z. Noorbasha

Structure and mechanical properties of austenitic steels affected by sigma-phase precipitation due to exposure to high temperatures
Sprememba strukture in mehanskih lastnosti austenitnih jekel zaradi izločanja sigma faze pri visokih temperaturah
L. Kander, Š. Stejskalová, P. Čížek

Comparison of R/C buildings with a soft-storey irregularity with respect to various national building codes
Primerjava nepravilnosti na večnadstropnih betonskih zgradbah glede na različne nacionalne gradbene predpise
M. S. Donduren, A. Nakipoglu

Effect of melt treatment on the microstructure and mechanical properties of an AA3003 aluminum alloy
Vpliv načina obdelave taline na mikrostrukturo in mehanske lastnosti aluminijeve zlitine AA3003
G. Chen, G. Fu, T. Wei, C. Cheng, S. Lin, L. Song

Corrosion resistance of CrAlVN coatings deposited on PCrNi3Mo steel surfaces with reactive magnetron sputtering
Korozijska odpornost CrAlVN prevlek, nanešenih na površino jekla PCrNi3Mo z reaktivnim magnetronskim naprševanjem
H. Jin, D. Li, H. Sun, L. Wang, C. Guo, G. Zhang

Stabilized actuation of a novel NiTi shape-memory-alloy-actuated flexible structure under thermal loading
Stabiliziran odziv nove NiTi zlitine z oblikovnim spominom – odziv fleksibilne strukture na termično obremenitev
S. Dilibal

Role of tool rotational speed in influencing microstructural evolution, residual-stress formation and tensile properties of friction-stir welded AZ80A Mg alloy
Vpliv hitrosti vrtenja orodja na razvoj mikrostrukture, nastanek zaostalih napetosti in natezno trdnost vrtilno-torno varjene Mg zlitine AZ80A
P. Sevvel, C. Satheesh

Effects of Dy3+-doping on the thermophysical properties of Ba2YbAlO5 ceramics
Vpliv dopiranja Ba2YbAlO5 keramike z Dy3+ na njene termofizikalne lastnosti
L. Liu, W. Zheng, Z. Zhang, Z. Ma

Erosion of mold-steel surface oxidation and nitriding layers due to a die-casting aluminum alloy
Erozijska obraba oksidiranih in nitriranih plasti površine jeklenega orodja med tlačnim litjem aluminijeve zlitine
H. Cao, Y. Liu, C. Shen, H. Tang, Y. Huang, J. Lei

Morphological characterization and properties of cattail fibers
Morfološka karakterizacija in lastnosti rogoznih vlaken
J. Zhang, X. Yan, S. Cao, G. Xu

Effects of impurities from phosphogypsum on the crystal growth of calcium sulfate hemihydrates
Vpliv nečistoč kalcijevega fosfata (sadre) na rast kristalov kalcijevega sulfat-polhidrata
H. Tan, F. Dong, J. Liu, J. Wang, X. He

Prediction of superconducting transition temperature using a machine-learning method
Napoved temperature prehoda v superprevodnost z uporabo metode strojnega učenja
Y. Liu, H. Zhang, Y. Xu, S. Li, D. Dai, C. Li, G. Ding, W. Shen, Q. Qian

Mechanical properties of bio-based concrete containing blended peach shell and apricot shell waste
Mehanske lastnosti biobetona na osnovi dodatka mešanice odpadnih koščic breskev in marelic
F. Wu, C. Liu, W. Sun, L. Zhang

Influence of the process parameters on high-velocity oxygen-fuel-sprayed 75Cr3C2-25NiCr coatings
Vpliv procesnih parametrov na izdelavo 75Cr3C2-25NiCr prevlek s postopkom naprševanja pri visokih hitrostih
B. Nagulan, S. Thamilkolundu, C. Murugesan

Experimental investigation of beam-column joints made with high-volume fly-ash concrete subjected to reversed lateral loading
Eksperimentalna raziskava vezi stebričastih nosilcev, izdelanih iz betona z veliko vsebnostjo dimniškega pepela, izpostavljenih izmeničnim bočnim obremenitvam
R. Divahar, P. S. Joanna

Electrodeposition of CdS thin films under a magnetic field
Električni nanos tankih plasti CdS v magnetnem polju
A. K. Yildirim

Aluminum matrix composites reinforced with nano TiC particles: microstructure and wear behavior
Kompoziti na osnovi aluminija, ojačani z nano TiC delci: mikrostruktura in odpornost proti obrabi
Y. Lu, D. Zhou, X. Li, J. Wang, W. Li, Z. Bai

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates