Materials and Technology 54 (2020) 1

 

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES – IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

Effect of pin profiles on the mechanical properties of friction-stir-welded AA5383 and AA7075
Vpliv oblike trna na mehanske lastnosti vrtilno-torno varjenega AA5383 in AA7075
P. M. Kumar, V. Anbumalar

Determination of the optimal cutting parameters for machining technical plastics
Določitev optimalnih parametrov rezanja pri mehanski obdelavi industrijske plastike
P. Mošorinski, S. Prvulovic, L. Josimovic

Effects of prior annealing on the mechanical properties of a twist-extruded AA 7075 aluminum alloy
Vpliv predhodnega žarjenja na mehanske lastnosti zvojno ekstrudirane aluminijeve zlitine AA 7075
C. Sakthivel, V. S. Senthil Kumar, U. M. Iqbal

Constitutive equations and processing map for hot deformation of a Ti-6Al-4V alloy prepared with spark-plasma sintering
Konstitutivne enačbe in načrtovanje procesa vroče deformacije Ti-6Al-4V zlitine, izdelane s postopkom iskrilno-plazemskega sintranja
Y. Wu, H. Liu, J. Xu, Z. Zhang, Y. Xue

Comb-type fluorine-containing polymer electrolyte membranes
Fluor vsebujoče polimerne elektrolitne membrane v obliki satovja
O. Mukbaniani, W. Brostow, J. Aneli, E. Markarashvili, T. Tatrishvili

Sliding-wear behavior of aluminum-matrix composites reinforced with graphene and SiC nanoparticles
Drsna obraba kompozitov na osnovi aluminija, ojačanih z nanodelci grafena in SiC
K. Zheng, X. Du, H. Qi, T. Zhao, F. Liu, B. Sun

Predicting the microstructure evolution for the warm skew rolling of bearing steel balls under different process parameters
Napovedovanje razvoja mikrostrukture krogel iz ležajnega jekla, toplo poševno-kotno valjanega pri različnih pogojih
Y. Huo, T. He, Y. Hu, W. Yang, M. Shen

Study on the evaluation method for superplasticity of duplex stainless steel
Študij evaluacijske metode za super-plastično dupleks nerjavno jeklo
L. Jia, X. Ren, K. Zhang

Cannulated screws in the treatment of unicameral bone cysts in humerus and femur – analysis of the impact of different variables on the healing process
Vloga kanuliranih vijakov pri zdravljenju enostavne kostne ciste v nadlahtnici in stegnenici – analiza vpliva različnih spremenljivk na celjenje
L. Suhodolčan, V. Bole, J. Brecelj

Improving the crosslink density and the mechanical properties after vulcanization for an iron oxide layer (scale) and SBR/rubber masterbatch
Izboljšanje gostote prečnega zamreženja in mehanskih lastnosti z vulkanizacijo izdelanega kompozita iz stiren-butadienske gume in škaje
Ş. Bülbül

Effect of a nano-ZnO addition on the wettability and interfacial structure of Sn-based Pb-free solders on aluminum
Vpliv dodatka nano-ZnO na omočljivost in strukturo na fazni meji pri spajkanju aluminija s spajkami na osnovi Sn brez dodatka škodljivega svinca
Q. Wang, Y. Ding, F. Wang

Influence of cold-rolling deformation and annealing temperature on the grain growth of Al-4%Mg-Mn alloy
Vpliv deformacije med hladnim valjanjem in temperaturo žarenja na rast zrn zlitine Al-4%Mg-Mn
T. Radetić, M. Popović, E. Romhanji

Modeling and simulation based on the constitutive equation of 25Cr2Ni4MoV steel for a super-large nuclear-power rotor
Modeliranje in simulacija konstitutivne enačbe jekla 25Cr2Ni4MoV za zelo velik rotor v jedrski elektrarni
L. Ye, Y. Zhai, L. Zhou, P. Jiang

Synergy of waste glass powder and waste rubber: a research on loading, perseverance and morphological features of unburnt fly-ash-based masonry units
Sinergija odpadnega steklenega prahu in odpadne gume: raziskava obremenitev, obstojnosti in morfoloških značilnosti zidnih enot na osnovi nezgorelega dimniškega pepela
S. Praburanganathan, S. Chithra

Influence of class C fly ash on the properties of plastic clay and a fired brick body
Vpliv dimniškega pepela razreda C na lastnosti plastične gline in žganih opek
R. Sokolář, M. Nguyen

Dynamic response of a material during a high-speed impact
Dinamični odgovor materiala na zelo hitre trke (udarce)
J. Raška, M. Oberthor

Manufacturing of cast-metal sponges from copper alloys
Izdelava litih kovinskih gobic iz zlitin na osnovi bakra
V. Merta, I. Lána

Hyperelastic-material characterization: a comparison of material constants
Karakterizacija hiperelastičnosti materiala: primerjava med materialnimi konstantami
R. Keerthiwansa, J. Javorik, J. Kledrowetz

Use of water-soluble precursors in the production of cast metal foams
Uporaba vodotopnih dodatkov v proizvodnji litih kovinskih pen
I. Kroupová, P. Lichý, I. Lána

Monitoring the effect of quartz-sand replacement by amorphous-silica raw material on the microstructure of calcium silicate composites
Opazovanje učinka zamenjave kremenčevega peska s surovim amorfnim silikatom na mikrostrukturo kalcij-silikatnih kompozitov
J. Húšťavová, V. Černý, R. Drochytka

Formation and influence of magnesium-alumina spinel on the properties of refractory forsterite-spinel ceramics
Tvorba in vpliv magnezit-aluminatnega špinela na lastnosti ognjevarne forsterit-špinelne keramike
M. Nguyen, R. Sokolář

The effect of pentagonal and octagonal joint design on the fatigue strength of polymer-matrix composite materials
Vpliv peterokotne in osmerokotne oblike spojev na trajno nihajno trdnost kompozitnih materialov s polimerno matrico
C. Ersan, O. E. Canyurt

Characterization of non-ferrous metal powders
Karakterizacija neželeznih kovinskih prahov
J. Kraner, J. Medved, M. Godec, I. Paulin

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates