Materials and Technology 52 (2018) 6

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Pickling of Ti-Al-Si alloy powders – a method for improving compaction with spark-plasma sintering
Jedkanje predlegiranih Ti-Al-Si prahov – metoda izboljšanja zgoščevanja med obločnim plazemskim sintranjem
A. Knaislová, P. Novák, F. Průša, J. Stoulil

Sensitivity of Weck’s reagent to the microstructure inhomogeneities of a pulse-laser-modified AlSi12CuNiMg alloy
Občutljivost Weckovega reagenta na mikrostrukturne nehomogenosti s pulznim laserjem modificirane zlitine AlSi12CuNiMg
D. Steiner Petrovič, R. Šturm

Impaction grafting of large acetabular defects
Rekonstrukcija velikih acetabularnih defektov z metodo impaktiranja kostnih presadkov
B. Kocjančič, L. Suhodolčan, K. Avsec, M. Godec, B. Šetina Batič, Č. Donik, M. Jenko, D. Dolinar

Trends in fatigue-crack growth for the 2024 Al-alloy after a single tensile overload
Trend rasti utrujenostne razpoke pri natezni preobremenitvi Al zlitine
C. Zhang, B. Lei, R. Liu, F. Huo

Effects of MnO additions on the properties of alumina-magnesia refractory castables
Vpliv dodatka MnO na lastnosti ognjevarnih materialov na osnovi Al2O3-MgO
H. Tang, W. Yuan, H. Shang

Effect of food-simulating liquids on mechanical properties and surface of a dental resin
Vpliv simuliranih prehranskih tekočin na mehanske lastnosti in površino zobnega polnila
N. Laissani, L. Smata, F. Djeddou

Microstructure and mechanical properties of high-purity aluminum deformed with equal-channel angular pressing
Mikrostruktura in mehanske lastnosti aluminija visoke čistosti, izdelanega s postopkom ECAP
L. Li, J. Wang, S. Gao

Dynamic analysis of FGM rhombic plates with a variation in the mass
Dinamična analiza FGM rombskih plošč različnih mas
M. I. Ansari, A. Kumar, D. Barnat-Hunek, P. Brzyski, W. Andrzejuk

Impact-induced chemical reaction behavior of ZrTiNiCuBe bulk metallic glass fragments impacting on thin plates
Udarno inducirana kemična reakcija drobcev ZrTiNiCuBe masivnega kovinskega stekla ob udarjanju na tanke plošče
X. Chen, C. Du, C. Cheng, Z. Du, N. Pan

Effect of Ti addition on the precipitation behavior of martensitic steel irradiated with iron ions and subsequent hydrogen ions
Vpliv dodatka Ti na proces izločanja v martenzitnem jeklu, obsevanem z ioni železa in z ioni vodika
Y. Qiao, S. Jin, J. Wu, J. Chen, Y. Wang, H. Zhou, R. Tang

Development and characterization of metal-dopant-based zirconia nanofibres via an electrospinning process for scientific applications
Razvoj in karakterizacija kovinskih dopantov na osnovi nanovlaken cirkonijevega oksida preko elektrospining postopka za znanstveno uporabo
T. Mary Jeeva, J. Judes

Microstructure and mechanical properties of graphene-reinforced aluminum-matrix composites
Mikrostruktura in mehanske lastnosti z grafenom ojačanih kompozitov z aluminijevo matrico
X. Du, K. Zheng, F. Liu

Investigation of a polyelectrolyte degradation with viscometry
Raziskava degradacije polielektrolita z viskozimetrijo
A. Akyüz

High-temperature oxidation of four hot-work tool steels
Visokotemperaturna oksidacija štirih orodnih jekel za delo v vročem
T. Balaško, J. Burja, J. Medved

Optimising the effect of cutting parameters on the average surface roughness in a turning process with the Taguchi method
Optimiziranje vplivnih parametrov rezanja na povprečno površinsko hrapavost s Taguchijevo metodo
H. Akkuş

Effects of deformation temperature on the microstructure and mechanical properties of the AA3003 aluminium alloy
Vpliv temperature deformacije na mikrostrukturo in mehanske lastnosti Al zlitine AA3003
G. Chen, G. Fu, X. Lin, L. Song, C. Cheng, T. Wei

Effect of the processing parameters on the microstructure and properties of the ZL116 aluminium alloy after vacuum suction casting
Vpliv procesnih parametrov na mikrostrukturo in lastnosti Al zlitine ZL116 po vakuumskem litju
T. Pan, T. He, Y. Huo, X. Shi, S. Chen, K. Yu, A. Sun

Improving the corrosion resistance of the AZ61 magnesium alloy with a homogenization treatment before the extrusion-shear process
Izboljšanje korozijske odpornosti magnezijeve zlitine AZ61 s homogenizacijo pred postopkom strižnega iztiskovanja
Z. Yan, H. Xing, H. Hongjun, Z. Dingfei, O. Zhongwen, G. Yinning, C. Linjiang

Synthesis and forming behaviour of AA7075-TiC powder-metallurgy composites
Sinteza in formiranje AA7075-TiC P/M kompozitov
S. Chinnaiyan, S. Karuppazhagi, A. Veeramani, S. Shanmugam

Influence of controlled forging and cooling on the microstructure of non-quenched and tempered 1538MV steel for crankshafts
Vpliv kontroliranega kovanja in tehnologije ohlajevanja na mikrostrukturo nekaljenega in popuščenega jekla 1538MV za ročične gredi
Y. Yong, Z. Le-yu, J. Peng, R. Xue-ping, L. Pei-xin

Nitrides and carbides in 2101 lean duplex stainless steel
Nitridi in karbidi v lean dupleksnem nerjavnem jeklu 2101
F. Tehovnik, B. Šetina Batič, F. Vode, S. Malej, J. Burja

The influence of hot-rolling reductions and passes on the microstructure and mechanical properties of Mn18Cr18N ESR steel
Vpliv stopenj redukcije in števila prehodov med vročim valjanjem na mikrostrukturo in mehanske lastnosti jekla Mn18Cr18N ESR
J. Li, G. Zhao, F. Qin, H. Chen

Determination of the phase-orientation relationship and a quantitative microstructure analysis for ASTM A351 stainless steel
Določitev fazne orientacijske odvisnosti in kvantitativna fazna analiza nerjavnega jekla ASTM A351
M. Godec, B. Šuštaršič, C. Toffolon-Masclet, B. Marini

Table of Contents 2018 – Letno kazalo 2018

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates