Materials and Technology 53 (2019) 4

 

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI – ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLES

Effect of stop-hole-induced material removal on the fatigue properties of cracked DT4C steel
Vpliv odstranitve materiala zaradi izdelave izvrtine za upočasnitev napredovanja utrujenostne razpoke na utrujanje jekla DT4C
C. Zhang, R. Liu, Q. Liu, C. Ren

Preparations of composite concretes using iron ore tailings as fine aggregates and their mechanical behavior
Priprava kompozitnih betonov z uporabo finih agregatov iz odpadkov železove rude in njihove mehanske lastnosti
Y. Jiang, H. Wang, Y. Chen, M. Ruan, W. Li

Experimental investigation of the microhardness and surface roughness of a pressure-die-casted A413 alloy on milling using the desirability approach
Eksperimentalna raziskava mikrotrdote in površinske hrapavosti po rezkanju tlačno litih izdelkov iz zlitine A413 s pristopom ustreznosti
P. Raghunayagan, A. Murugarajan

Properties of high-performance fiber-reinforced concrete after thermal treatment at high temperatures
Lastnosti visokokakovostnega, z vlakni ojačanega betona po toplotni obdelavi pri visokih temperaturah
Z. Pavlík, J. Fořt, M. Pavlíková, L. Zemanová, J. Pokorný, A. Trník, D. Čítek, R. Černý

Effects of subzero treatments on the mechanical properties of the SAE 4140 steel
Vpliv globoke podhladitve SAE jekla 4140 na njegove mehanske lastnosti
I. Sahin, G. Höke, H. Çinici, T. Findik, H. Koralay, U. Arabaci

Improving the high-temperature properties of a new generation of Fe-Al-O oxide-precipitation-hardened steels
Izboljšanje visokotemperaturnih lastnosti nove generacije Fe-Al-O jekel za oksidno izločevalno utrjevanje
O. Khalaj, H. Jirková, T. Janda, L. Kučerová, T. Studecký, J. Svoboda

Preparation of magnetic Fe3O4/activated carbon fiber and a study of the tetracycline adsorption in aquaculture wastewater
Priprava magnetnih, s Fe3O4 aktiviranih ogljikovih vlaken in študija tetraciklinske adsorpcije v odpadnih vodah za gojenje vodnih organizmov
H. Yang, X. Yu, J. Liu, L. Wang, M. Guo

Polymer-matrix-bonded polyester fibers as a substitute for materials used for the cores of vacuum insulation panels
Poliestrska vlakna, vezana v polimerni matrici, kot nadomestek za materiale, uporabljane za jedra vakuumskih izolacijskih panelov
J. Zach, V. Novák

Numerical simulation and experimental verification of the quenching temperature field of grinding balls
Numerična simulacija in eksperimentalna verifikacija temperaturnega polja kaljenja mlevskih krogel
M. Song, Y. Pu, Q. Liu, R. Wang, B. Wang

Effects of heat inputs on the structure of Ni-based amorphous composite coatings applied with laser cladding
Vpliv vnosa toplote na strukturo kompozitne prevleke na osnovi Ni, izdelane z laserskim postopkom
R. Li, Z. Chen, J. Gu, Y. Wang, M. Wu, Y. Tian

Effect of tempering temperature on precipitate evolution and mechanical properties of 34CrNiMo6 steel
Vpliv temperature popuščanja na potek izločanja in mehanske lastnosti jekla 34CrNiMo6
Y. Ge, K. Wang

Young’s modulus of prefired quartz porcelain in a temperature range of 20–1200 °C
Youngov modul predžganega kremenovega porcelana v temperaturnem območju med 20 °C in 1200 °C
A. Trník, I. Štubňa, J. Ondruška, P. Šín, Š. Csáki

Synthesis of stable cannabidiol (CBD) nanoparticles in suspension
Sinteza stabilnih nanodelcev kanabidiola (CBD) v suspenzijah
R. Štukelj, M. Benčina, M. Fanetti, M. Valant, M. Drab, A. Iglič, V. Kralj-Iglič

Dimensional errors in selective laser melting products related to different orientations and processing parameters
Dimenzijske napake na izdelkih, izdelanih s selektivnim laserskim taljenjem, glede na različne orientacije in procesne parametre
S. Pal, V. Kokol, N. Gubeljak, M. Hadzistevic, R. Hudak, I. Drstvensek

One-dimensional mathematical modeling of the capsule flow in a horizontal pipe
Enodimenzionalno matematično modeliranje pretoka ledenih kapsul v horizontalnem cevovodu
Z. Akyürek

Influence of the substrate hardness and fracture toughness on the dynamic wear properties of coated tool steels
Vpliv trdote in lomne žilavosti podlage na dinamične obrabne lastnosti oplaščenega orodnega jekla
M. Sedlaček, B. Šetina Batič, D. Česnik, B. Podgornik

Research on reducing alkalinity of an ecological porous concrete mixure with carbonization
Raziskava zmanjšanja alkalnosti ekološke porozne betonske mešanice s karbonizacijo
S. Li, J. Yin, G. Zhang, T. Gao

Study of the mechanical law and disturbance-response characteristics during deep-filling mining
Študija zakonov mehanike in karakteristike motenj odziva pri zasipavanju med podzemnim rudarjenjem
K. Zhou, Z. Li, R. Gao

Experimental study on strength characteristics of crushed-rock high-polymer composite porous materials
Eksperimentalna študija trdnosti poroznih kompozitnih materialov iz mešanice zdrobljenega kamenja in visokega polimera
J. Zhang, Y. Gu

Investigation of the mechanical properties of AlSi9Cu3(Fe)/MWCNT nanocomposites prepared by HPDC
Raziskava mehanskih lastnosti AlSi9Cu3(Fe)/MWCNT nanokompozitov, pripravljenih s postopkom HPDC
V. Špada, D. Stanić, I. Brnardić

Effect of Al2O3 nanoparticles on the tribological properties of stainless steel
Vpliv dodajanja Al2O3 nanodelcev na tribološke lastnosti nerjavnega jekla
A. Kračun, F. Tehovnik, F. Kafexhiu, T. Kosec, D. Feizpour, B. Podgornik

Copyright ©, Institute of Metals and Technology, Ljubljana, Slovenia • Tel.: +386 1 4701 900 • E-mail: mit@imt.si
This template downloaded form free website templates